Kontaktlogo

Husordensreglement - Store Strandstræde 5

Lejerne er forpligtet til at holde sig orienteret om den til enhver tid gældende husorden.

Der henvises endvidere til lejekontrakten og lejelovgivningen. 

Pr. december 2021 er gældende: 

 

Husorden – Ejendommen Store Strandstræde 5

Administration: Ejendommen er administreret af BJØRNSHOLM. Ejendommens administration kan kontaktes på tlf.  33 31 10 02. Se nærmere under bilaget Relevant kontaktinformation, nederst.

Affald: Almindeligt husholdningsaffald skal være indpakket i egnede poser, således at forurening undgås og skal lægges i pullerterne ved kajen i Nyhavn (det såkaldte Nyhavnssug). 

Tomme vinflasker o. lign. skal anbringes i de kasser, der er opstillet i det lille udhus i gården. Der er opstillet containere i gården til papir (aviser mm), plast-affald, metal-affald, el-affald og batterier.

Øvrigt affald, storskrald og kasserede brugsting skal omgående fjernes af lejeren ved egen foranstaltning.

Intet, der kan tilstoppe afløbet, må kastes i toilettet.

Altankasse m.m.: Altankasser, foderbræt, fuglekasse, markiser og lign. må ikke opsættes.

Ansvar: Den enkelte beboer skal efterkomme en eventuel anvisning fra ejendomsadministrationen, herunder vicevært, og er erstatningspligtig for de skader eller udgifter, som vedkommende selv, lejlighedens beboere eller gæster måtte anrette i det lejede, på bygningerne eller på ejendommens fællesarealer.

Antenner: Radio- og fjernsynsantenner, herunder parabolskærme, må ikke opsættes.

Cykler: Der må ikke stilles cykler i porten til Store Strandstræde, i gården eller op ad ejendommens facader. Der henvises i stedet til de nye cykelstativer ved Store Strandstræde 5, som Københavns Kommune har etableret i 2017. Dette gælder ligeledes for gæster til lejerne.

Emballage: Emballage, herunder paller, som har været anvendt i forbindelse med levering af varer, skal ved lejerens egen foranstaltning fjernes umiddelbart efter, varerne er pakket ud og senest dagen efter leveringen.

Forurening, skadedyr og skader: Lejer skal straks foretage anmeldelse til administrator, såfremt der sker skader på installationer, ledninger m.v., så nødvendig udbedring hurtigst muligt kan foretages.

Angreb af skægkræ, husbukke, væggelus og andre skadedyr samt svamp skal straks anmeldes til administrator. Hvis du ser eller hører skadedyr på ejendommens område, f.eks. mus, rotter og kakerlakker, skal du straks meddele dette til ejendomsadministratoren.

Forurening og beskadigelser på ejendommens døre og vinduer, trapper, gange, murværk m.v. skal omgående fjernes og udbedres af den lejer, der er ansvarlig for ødelæggelsen, eller den der har vedligeholdelsespligten. Graffiti på butiksfacaden af det enkelte erhvervslejemål skal ligeledes fjernes omgående af den pågældende lejer.

Fyrværkeri: Fyrværkeri må ikke antændes noget sted i ejendommen eller på ejendommens grund.

Gården, trapper og gangarealer: Gården, trapperum og gang skal altid være ryddelige, og der må ikke henstilles affald eller brugsting såsom cykler. Barnevogne må ikke henstilles uden administrators forudgående samtykke i hvert enkelt tilfælde. Børn må ej heller lege eller støje på disse arealer. 

Parkering af biler, motorcykler, knallerter og lign. må ikke finde sted på ejendommens grund uden administrators forudgående samtykke i hvert enkelt tilfælde.

Husdyr: Det er ikke tilladt at holde nogen form for husdyr/kæledyr uden administrators skriftlige samtykke. Hvis du har husdyr på besøg, må de ikke overnatte i boligen, heller ikke i kortere pasningsperioder.

Musik og socialt samvær: Musiceren i erhvervsøjemed må ikke finde sted uden administrators samtykke i hvert enkelt tilfælde.

Al anden brug af musikinstrumenter, sangøvelser, musikafspillere, radio og TV m.v. samt støjende underholdning i øvrigt må på intet tidspunkt være til gene for de øvrige beboere. Alle lejere gøres opmærksom på, at ejendommen udover at huse butikker og kontorer også har boliger og karakter af familieejendom, hvorfor der stilles skærpede krav til lejernes afdæmpede adfærd. Særligt i tidsrummet klokken 22-08 skal der udvises særligt hensyn, så andre beboeres ønske om nattero bliver respekteret.

Ligeledes gælder, at lejernes gæster overholder disse retningslinjer, når de besøger ejendommen.

Postkasser og navneskilte: Der er opsat postkasser til alle lejemål i ejendommens trappeopgang. Lejere har pligt til løbende at fjerne post samt evt. papiraffald.

Det er ikke tilladt at opsætte egne navneskilte på ejendommens dørtelefonanlæg eller postkasser. Skal et navn skiftes på anlægget eller en postkasse, henvises lejeren til at kontakte ejendommens vicevært.

Rygning: Det er ikke tilladt at ryge på ejendommens fællesarealer så som i portene, i gården eller på gange og trapper. Cigaretskod må ikke henkastes på ejendommens grund eller på fortovet lige uden for portene eller foran butikkerne.

Støj: Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler til husførelsen m.m. må ikke ved støj eller på anden måde medføre gener for ejendommens øvrige beboere.

Brug af støjende værktøj må kun finde sted i dagtimerne på hverdage. Ved støjende håndværksarbejde i weekenden indhentes administrators godkendelse i forvejen og naboerne orienteres.

Tilgængelighed: Alle fællesarealer samt i særdeleshed ejendommens indgang mod Store Strandstræde og bagudgang mod gården samt trappeopgangen skal holdes fri for at kunne fungere som adgangsvej til og flugtvej fra ejendommen. Det er derfor ikke tilladt at stille brugsting, affald, vinflasker, sko, støvler eller andre beklædningsgenstande på hverken trappeløb eller reposer. Intet må spærre ved redningsvejen på 4. sal mod taget.

Udlejning/AirBnb: Det er ikke tilladt at foretage korttidsudlejning af værelser eller lejligheder i ejendommen gennem Airbnb og lignende hjemmesider.

Det fremgår af Lejeloven § 26, at et indgået lejemål ikke må anvendes til andet formål end aftalt, og at lejemålet ikke må overlades til andre end husstandens medlemmer, medmindre der er tale om lovlig fremleje på helårsbasis. I sådanne tilfælde skal administrators accept altid indhentes forud for fremleje. Udlejning via Airbnb og lignende tjenester hører ikke ind under lovlig fremleje.

Vandspild: Vandspild skal undgås. Dryppende haner samt utætte cisterner skal omgående anmeldes til viceværten.

Overdreven brug af vand bør undgås

Vedligeholdelse: Gulve må ikke afhøvles uden administrators skriftlige samtykke.

Såfremt lejer forsyner gulvene med fast gulvbelægning (vinyl, tæpper og lign.) skal de fjernes igen ved fraflytning, dvs.  lægningen skal ske, så gulvene kan retableres uden afhøvling.

Maling og tapetsering skal kunne genskabes i lyse og neutrale farver ved fraflytning.

Vinduer: I regn-, sne-, og stormvejr skal alle vinduer så vidt muligt holdes lukkede, således at vand- og stormskader undgås. Åbne vinduer skal holdes af en stormkrog. 

 

Senest opdateret: December 2021

 

---

Bilag – Relevant kontaktinformation

Ejendommens Administration:

Ejendommen er administreret af BJØRNSHOLM. Henvendelser vedrørende administrative spørgsmål (herunder husleje, kontrakt og eventuel opsigelse) rettes til ejendomsadministrator Mia Mejnholt på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller tlf.: 33 26 75 20 i kontorets åbningstid.  

Vicevært:

Henvendelser vedrørende håndværksmæssige spørgsmål i tilknytning til lejemålet eller ejendommene rettes i første omgang til ejendommens vicevært, Per Brunse (Store Strandstræde 5, 1,), på tlf. 21 66 65 05 eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestyrelse:

Øvrige spørgsmål vedrørende lejemålene rettes til medlem af bestyrelserne for Fikløver-fonden og Fortuna-fonden, Kim Berckentin på mail: berckentin @gmail.com 

BJØRNSHOLMS Vagttelefon:

I forbindelse med uopsættelige skader på ejendommen, hvor det ikke lykkes at få kontakt til ejendommens vicevært, kan BJØRNSHOLMS vagttelefon benyttes uden for normal åbningstid.

Nummeret til vagttelefonen: 33 31 50 02.

Ejendommenes inspektør:

Til ejendommene er tilknyttet inspektør, Tonny Pedersen, som kan kontaktes på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på tlf. 29 20 31 15 i kontorets åbningstid.

 

 < Tilbage